Apie Klubą

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS „GIRINIS“

TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA

Kazlų Rūdos medžiotojų būrelis iki 1973 m. buvo vienas iš skaitingiausių narių skaičiumi tuometinėje Medžiotojų ir žvejų draugijos Kapsuko skyriuje. Jame buvo virš 60 medžiotojų, labai skirtingų profesijų ir požiūrių į medžioklės reikalus, faunos globą, jos apsaugą. Virš 30 būrelio narių buvo Kazlų Rūdos bandomojo miško pramonės ūkio specialistai, tarnautojai ir darbininkai.

1973 m. vasario 2 d. grupė 10 asmenų iš miškininkų tarpo kreipėsi su pareiškimu į Medžiotojų ir žvejų draugijos Kapsuko skyriaus valdybą dėl Kazlų Rūdos medžiotojų būrelio reorganizacijos į du atskirus būrelius, kurių viename bus miškininkai ir dirbantieji miškų ūkio srityje. MŽD Kapsuko skyriaus valdyba pritarė miškininkų – medžiotojų pasiūlymui.

1973 m. birželio 23 d. dalyvaujant 22 medžiotojams iš 31 susirinkime įkūrė atskirą medžiotojų – Kazlų Rūdos būrelį. Išrinko valdybą, pirmininką – Zigmantą Salį, pirmininko pavaduotoją Antaną Rinkevičių. Iš likusios Kazlų Rūdos medžiotojų būrelio dalies buvo suformuotas medžiotojų būrelis „Šilas“.

1975 m. balandžio mėn. įvykusiame Kazlų Rūdos medžiotojų būrelio susirinkime, atsisakius Zigmantui Saliui toliau vadovauti medžiotojų būreliui, pirmininku išrinktas buvęs pavaduotojas Antanas Rinkevičius. Pirmininko pavaduotoju paskirtas Juozas Neverauskas, valdybos nariais Algirdas Bielskus, Zigmas Paltanavičius, Zigmantas Salys. Skirstant medžioklės miškuose plotus buvo priskirtas 1170 ha Ąžuolų Būdos girininkijos miškas.

1981 m. Kazlų Rūdos medžiotojų būreliui buvo priskirti Agurkiškės girininkijoje 2738 ha ir Šališkių girininkijoje 783 ha miško. Nuo 1985 m. Kazlų Rūdos medžiotojų būrelis atsisakė šių plotų dėl nepatogumo (dideli atstumai, nepažystami miškai).

1993 m. balandžio 13 d. Kazlų Rūdos medžiotojų būrelis įregistruotas Marijampolės rajono valdyboje, suteikiant medžiotojų klubui „GIRINIS“ pavadinimą.

2015 m. balandžio 30 d. medžiotojų klubo pirmininkui Antanui Rinkevičiui išdirbusiam lygiai 40 metų šiose pareigose ir atsisakius toliau vadovauti medžiotojų klubui „Girinis“, šios pareigos patikėtos miškininkui, klubo pirmininko pavaduotojui Algimantui Draugeliui.

Dabartiniu metu medžiotojų klubas medžioklės plotus turi: Prienų rajone 884 ha, Kazlų Rūdos savivaldybėje 3597 ha, Marijampolės savivaldybėje 1598 ha. Viso 6079 ha. Miškai užima 2786 ha, laukai 3255 ha, vandenys 38 ha. Medžiotojų klube yra 36 medžiotojai.


'